เบาหวาน โรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่ควบคุมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสําคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่มีอัตราการเกิดโรคสูงและมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในทุกประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งการเกิดโรคเรื้อรัง เป็นผลให้เราต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิต ที่ต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง และเหมาะสม

 

เบาหวาน
ภาพจาก nutricare.com

 

เบาหวาน โรคร้ายที่สามารถควบคุมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้

โรคเบาหวาน พบได้ในคนทุกวัย และเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การทํางานของอวัยวะต่างๆ เสื่อมลง ตับอ่อนก็เป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเซลล์ของตับอ่อนในผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน  ส่งผลให้มีการหลั่งอินซูลินน้อยลง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาคือ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดจะสูงกว่าคนอายุน้อย ทําให้เกิดโรคเบาหวานมากขึ้น ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรม การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากปกติ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยด้วย

 

เบาหวาน
ภาพจาก visual.ly

 

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบแผนการดํารงชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะของโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปวยเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก เช่น ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบข้าง ซึ่งความรู้เรื่องโรคเพียงอย่างเดียว ไม่อาจประกันได้ว่าภาวะคุกคามโรคจะดีขึ้นด้วย 

 

เบาหวาน

 

ทั้งนี้ เพราะผู้ป่วยอาจไม่ได้ปฏิบัติตนตามที่เรียนรู้หรือปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง ถึงเเม้ว่าโรคเบาหวาน จะไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่มีวิธีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการกินยาของผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

………………………………………………

เพราะฉะนั้น คนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัว จึงมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าหากผู้สูงอายุโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ ก็จะสามารถชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ