Jessada Hospital

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

ข้อมูลคลินิก

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ เป็นโรงพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพครบวงจร ดำเนินการตั้งแต่

ปี พ.ศ.2539 มามากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งสหวิชาชีพอันได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม และ

แพทย์เฉพาะทางทุกสาขา พร้อมให้บริการด้านการฝึกอบรม การปฐมพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านโรคต่างๆ อีกทั้งให้บริการด้านการตรวจสุขภาพในภาคอุตสาหกรรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการให้ครบในทุกๆด้าน แก่ผู้ที่มารับการบริการ
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จะเป็นโรงพยาบาล ที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการรักษา

การบริการ และเป็นสถานพยาบาลในดวงใจของผู้รับบริการ
พันธกิจ

 • พัฒนาการให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและคุณภาพการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ผสมผสานความเอื้ออาทรในการให้บริการ
 • ให้การบริการที่ประทับใจและเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
 • บริหารจัดการระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เกิดการเยียวยารักษาแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

แพทย์ประจำ

รีวิว

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ Jessada Hospital

  ติดต่อ/แผนที่

  • Address

   1200/45 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

  • Province

   สมุทรสาคร,

  • Tel

   093-424-1994

  • Email

   [email protected]

  • Website

   Go to Website

  • Facebook

   Go to Facebook

  • Line

   @jessada