ที่มา: voicetv

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พร้อมยืนยันสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานการอนามัยโลก

01

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ล่าสุดที่การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการอุปโภคบริโภค โดยมีการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านท่อให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้โดยตรงจากหัวก๊อกน้ำ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนด้วย

เบื้องต้น การประปาส่วนภูมิภาคได้ติดตั้ง “แท่นน้ำประปาดื่มได้” จำนวน 2 จุด คือ ที่บริเวณหน้าโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษดิ์ และที่หน้าโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา สามารถนำขวดน้ำหรือภาชะสำหรับใส่น้ำไปกรอกดื่มได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรื่องน่าสนใจ