สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000 แห่ง เช็คความดันโลหิตให้ประชาชน ก่อนสักการะพระบรมศพ

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภา..

เรื่องน่าสนใจ